Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 641-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 5 на 29.09.2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от 27.09.2021 г. между партия „Българска социалистическа партия“, партия „Нова зора“, партия „Комунистическа партия на България“, партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически клуб „Тракия“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Корнелия Петрова Нинова – председател.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 20.09.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НОВА ЗОРА“, издадено на 16.09.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 16.09.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 20.09.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 16.09.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 6. Удостоверение № 48-00-1014 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Удостоверение № 48-00-992 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „НОВА ЗОРА“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 8. Удостоверение № 48-00-948 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 9. Удостоверение № 48-00-975 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 10. Удостоверение № 48-00-994 от 20.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 11. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.
 12. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 13. Образец от подписа на представляващия партия „НОВА ЗОРА“.
 14. Образец от подписа на представляващия партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.
 15. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.
 16. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 17. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 18. Образец от печата на партия „НОВА ЗОРА“.
 19. Образец от печата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.
 20. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“.
 21. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 22. Банкови документи от „Банка ДСК“ АД от 21.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за всеки вид избор.
 23. Удостоверение от 21.09.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „БСП за България“.
 24. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 25. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетините по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

От протокол вх. № ПВР-04-03-26 от 29 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г..

Наименованието на коалицията в бюлетините е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения