Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 641-ПВР/МИ
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лясковец, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-12 от 22.07.2014 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" Гюнай Мюмюнов Далоолу за назначаване за секретар на ОИК - Лясковец, Петранка Москова Пърнецова на мястото на Назиф Салим Молла, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от пълномощно № 103/01.07.2014; заверено копие от удостоверение за актуално състояние от 25.03.2014 г. по ф. д. № 2574/1990 г. на СГС; копие от дипломата на Петранка Москова Пърнецова за висше образование; препис извлечение от акт за смърт на Назиф Салим Молла; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК /отм./ и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - допълнително получена на 29.07.2014 г. в ЦИК, от Петранка Москова Пърнецова.

Постъпило е предложение с вх. № МИ 15-129 от 31.07.2014 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Людмил Гецов за назначаване за председател на ОИК - Лясковец, Десислава Христова Главнова, на мястото на Тихомир Цветков Тодоров, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от дипломата на Десислава Христова Главнова за висше образование; декларация по чл. 80 и 81 от ИК от Десислава Христова Главнова. В преписката на ОИК - Лясковец, се съдържа пълномощно № 9 от 01.08.2011 г. за упълномощаване на Людмил Хараламбев Гецов, както и копие от Решение № 127 от 14.04.2014 г. на ОИК - Люсковец, от което се установява предсрочното прекратяване на пълномощията на Тихомир Цветков Тодоров като председател и на Назиф Салим Молла като секретар на ОИК - Лясковец, поради смърт.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 8 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Тихомир Цветков Тодоров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Лясковец, област Велико Търново. Назиф Салим Молла, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Назначава за председател на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Десислава Христова Главнова, ЕГН ....

Назначава за секретар на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Петранка Москова Пърнецова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения