Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 ,г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ от Радослав Пламенов Стойчев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 28 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията, издадени на 23.09.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 8209/2007 г.
  2. Удостоверения от 27.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  6. Банкови документи от Райфайзенбанк (България) ЕАД от 28.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за всеки вид избор.
  7. Служебна бележка от 24.09.2021 г. от „Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 3221 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

От протокол с вх. № ПВР-04-03-23 от 29.09.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения