Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 639-НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подписано от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов - представляващи коалицията, чрез Арман Агоп Бабикян, заведено под № 3 на 28 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение за образуване на коалиция за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. от 27.09.2021 г. между партия „Движение 21“, партия „Движение България на гражданите“, партия „Единна народна партия“, партия „Земеделски народен съюз“ и партия „Движение на непартийните кандидати“ за образуване на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов заедно.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение 21“, издадено на 21.09.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение България на гражданите“, издадено на 23.09.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Единна народна партия“, издадено на 23.09.2021 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Земеделски народен съюз“, издадено на 23.09.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение на непартийните кандидати“, издадено на 24.09.2021 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 40/2020 г.
 6. Удостоверение № 48-00-1038 от 23.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Удостоверение № 48-00-1023 от 24.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение България на гражданите“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 8. Удостоверение № 48-00-1026 от 24.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Единна народна партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 9. Удостоверение № 48-00-1022 от 24.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Земеделски народен съюз“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 10. Удостоверение № 48-00-1051 от 27.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение на непартийните кандидати“, че за последните три години партията няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети.
 11. Образец от подписа на представляващия партия „Движение 21“.
 12. Образец от печата на партия „Движение 21“.
 13. Образец от подписа на представляващия партия „Движение България на гражданите“.
 14. Образец от печата на партия „Движение България на гражданите“
 15. Образeц от подписа на представляващия партия „Единна народна партия“.
 16. Образец от печата на партия „Единна народна партия“.
 17. Образeц от подписа на представляващия партия „Земеделски народен съюз“.
 18. Образец от печата на партия „Земеделски народен съюз“.
 19. Образeц от подписа на представляващия партия „Движение на непартийните кандидати“.
 20. Образец от печата на партия „Движение на непартийните кандидати“.
 21. Образци от подписите на представляващите коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ – 2 бр. Коалицията няма печат.
 22. Декларация от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов – представляващи коалицията, за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 23. Декларация от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов – представляващи коалицията, че предоставената банкова сметка на името на ПП „Единна народна партия“ ще обслужва единствено и само предизборната кампания на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.
 24. Заверено копие от платежно нареждане от „Юробанк България“ АД от 28.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 25. Банково удостоверение от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Единна народна партия“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 26. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 27. Пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов – представляващи коалицията, в полза на Валентина Василева Василева-Филаделфевс.
 28. Пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов – представляващи коалицията, в полза на Арман Агоп Бабикян.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

От протокол с вх. № ПВР-04-03-22 от 29 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения