Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 639 ПВР/МИ
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29.07.2014 г. от председателя на ПП „НДСВ" г-жа Антония Стефанова Първанова с предложение за освобождаване на Иван Александров Калчев - ЕГН ... - член на ОИК по лични причини и за назначаване на негово място Кина Стоянова Кисилярска - ЕГН .... Към предложението са приложени - молба от Иван Александров Калчев за освобождаването му като член на ОИК - Родоби, декларация по чл.80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Кина Стоянова Кисилярска и заверено копие от дипломата за завършено висше образование. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК- Родопи, област Пловдив Иван Александров Калчев - ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК- Родопи, област Пловдив  Кина Стоянова Кисилярска с ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения