Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 637-НС
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-06-14 от 24.07.2014 г. на ЦИК от областния управител на област Варна във връзка с възникнала повреда в пожароизвестителната инсталация в помещенията в сградата на областната администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители. С оглед осигуряване безопасното съхранение на посочените изборни книжа и материали, както и безопасността на служителите от областната администрация, е заявено искане за отваряне на запечатаните помещения за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т.18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

            Разрешава достъп до запечатаните помещения в областна администрация - Варна, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация, намиращи се в тези помещения.

            Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение №2511-НС от 30 април 2013 г.

            Решението да се изпрати на областния управител на област с административен център гр. Варна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения