Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 635-МР
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Драгоман на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия писмо от ОИК – Драгоман и преписка от община Драгоман с вх. № МР-15-12 от 24.09.2021 г. за насрочен местен референдум на 14.11.2021 г. с решение № 168 от 24.09.2021 г. на Общинския съвет – Драгоман, с въпрос: „Да управлява и стопанисва ли самостоятелно община Драгоман общинските води, ВиК съоръженията и мрежите, изградени на нейна територия?“, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Драгоман, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Драгоман на 14 ноември 2021 г., както следва:

Председател                                      – 460 лева

Заместник-председател                     – 430 лева

Секретар                                            – 430 лева

Член                                                  – 400 лева

2. Секционните избирателни комисии в община Драгоман, назначени за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., изпълняват функциите и на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум на 14.11.2021 г.

3. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Драгоман на 14 ноември 2021 г., както следва:

Председател                                      – 40 лева

Секретар                                            – 35 лева

Член                                                  – 30 лева

4. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 3.

5. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

6. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 или т. 3 и т. 4 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

668-МР/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения