Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 632-НС
София, 28 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Петър Николаев Клисаров в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 27 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.09.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 14445/2005 г.
  2. Образец от подписа на представляващия партията.
  3. Образец от печата на партията.
  4. Банков документ от 24.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  5. Удостоверение от 21.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018г., за 2019г. и за 2020 г.
  6. Удостоверение от 20.09.2021 г., издадено от „Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка.
  7. Имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3374 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

От протокол с вх. № ПВР-04-03-17 от 28.09.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения