Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 629-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, назначена с Решение № 175-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-498/31.08.2011 г. от г-жа Цветанка Йотина - кмет на община Мирково, за промяна в състава на ОИК в община Мирково, Софийска област, с което се предлага да бъде освободена Мария Николова Илиева - Бикова - зам.-председател на комисията по лична молба и на нейно място да бъде назначена Мария Евгениева Цветкова, предложена от същата политическа сила - „ДПС". Към писмото е приложено: предложение от Виолета Светославова Милчева - упълномощен представител на „ДПС", заявление от Мария Николова Илиева - Бикова за освобождаването й, като зам.-председател на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мария Евгениева Цветкова, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, Мария Николова Илиева - Бикова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като зам.-председател на ОИК в община Мирково, Софийска област, Мария Евгениева Цветкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения