Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 628-ПВР/МИ
София, 9 юли 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е уведомление с вх. № МИ-15-89 от 25.06.2014 г. от Катерина Любенова Георгиева - пълномощник на Синята коалиция за община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Мерджанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Димитър Александров Василев.

Към уведомлението е приложено копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Александров Василев.

Допълнително на 4 юли 2014 г. по пощата е постъпила в оригинал попълнена декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК. На 8 юли 2014 г. по електронната поща е постъпило удостоверение от Гергана Мерджанова Василева, с което заявява желанието си за освобождаването й като член на ОИК - Родопи. Удостоверението е постъпило в оригинал в деловодството на Централната избирателна комисия на 09.07.2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Мерджанова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Александров Василев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения