Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/НС
София, 28 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ГЛАС Народен“, подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 6 на 25 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.09.2021 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.09.2021 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г. за участие в изборите за народни представители.
 3. Удостоверения от 21.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 4. Образец от подписа на представляващия партията.
 5. Образец от печата на партията.
 6. Вносна бележка, издадена от „УниКредит Булбанк“ АД от 21.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г..
 7. Вносна бележка, издадена от „УниКредит Булбанк“ АД от 21.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 8. Удостоверение от 20.09.2021 г., издадено от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка.
 9. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 10. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3593 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ПП ГЛАС НАРОДЕН.

От протокол с вх. № ПВР-04-03-11 от 27 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ГЛАС НАРОДЕН“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е ПП ГЛАС НАРОДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения