Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/МИ
София, 8 юли 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 24.06.2014 г. от Неази Азис Таир - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото Ивелина Стефанова, Албена Полизова и Веселина Бръскова - членове на ОИК, да бъдат назначени Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир.

Към предложението са приложени: заявления за освобождаването им като членове на ОИК от Ивелина Димитрова Стефанова, Албена Христова Полизова и Веселина Бонова Бръскова; декларации по чл. 66, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир; пълномощно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Ивелина Димитрова Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Албена Христова Полизова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Веселина Бонова Бръскова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Снежана Вълкова Стефанова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Антоанета Христова Полизова-Филипова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Тайфур Неази Таир, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения