Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, назначена с Решение № 227-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-497/31.08.2011 г. от Димитър Атанасов Драчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гурково, за промяна в състава на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, като на мястото на Даниела Илиева Желева - член на ОИК, да бъде назначена Цонка Кънчева Енева. Към писмото са приложени: предложение от Димитър Атанасов Драчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Гурково, област Стара Загора, заявление от Даниела Илиева Желева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Цонка Кънчева Енева, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Даниела Илиева Желева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Гурково, област Стара Загора, Цонка Кънчева Енева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения