Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 626-ПВР/НС
София, 28 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на ПП „ПРАВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПРАВОТО“, подписано от Мария Петрова Колева в качеството й на председател и представляваща партията, заведено под № 5 на 25 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията, издадени на 16.09.2021 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 45/2019 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от подписа на упълномощено лице Персиана Саркис Мушехян.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Вносни бележки – 2 бр., издадени от „Банка ДСК“ АД от 23.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за всеки избор.
 6. Удостоверения от 20.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019 и 2020 г.
 7. Удостоверения от 21.09.2021 г., издадени от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка.
 8. Имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 9. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3411 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ПП ПРАВОТО

От протокол с вх. № ПВР-04-03-12 от 27.09.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПРАВОТО“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПРАВОТО“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: ПП ПРАВОТО

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения