Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 624-МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на Владимир Николов Илиев срещу решение № 15 и решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, област Враца

По електронната поща е постъпила жалба с вх. № 506 от 28.08.2011 г. от Владимир Николов Илиев - член на ОИК в община Оряхово, срещу решение № 15 и решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, област Враца.
Към жалбата са приложени заверени от ОИК в община Оряхово копия на: регистъра на партиите/коалициите от партии и инициативни комитети за участие в изборите на кмет на кметство в с. Остров (Приложение № 34 от изборните книжа), регистъра на партиите/коалициите от партии и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници в община Оряхово, страници първа, трета, четвърта, седма и осма от протокола на ОИК в община Оряхово от заседание № 4 от 24.08.2011 г., както и заверено копие от особено мнение на Людмила Велчева-Кушева, приложено към протокол от 24.08.2011 г., с който са взети решение № 15 и решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, област Враца.
В жалбата, подадена от Владимир Николов Илиев - член на ОИК в община Оряхово, се твърди, че взетите решения от ОИК в община Оряхово за регистрация на политическа партия „Движение за Равноправен Обществен Модел" (ДРОМ) за участие в изборите за кмет на кметство в с. Остров, община Оряхово, и изборите за общински съветници в общината, са приети при съществени нарушения на процесуалните правила, не са обосновани и противоречат на принципите и правилата за произвеждане на избори, определени с Изборния кодекс и решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК. Жалбоподателят настоява да се отменят обжалваните решения и да се дадат задължителни указания на ОИК в община Оряхово относно прилагането на чл. 95, ал. 6 и ал. 7 от Изборния кодекс и т. 12 от Решение № 203-МИ на ЦИК и да се откаже регистрация на партия ДРОМ за участие в изборите за кмет на кметство в с. Остров, община Оряхово и в изборите за общински съветници в общината.
Жалбата е подадена от Владимир Николов Илиев в качеството му на член на ОИК в община Оряхово срещу решение на общинската избирателна комисия за регистрация на политическа партия „Движение за Равноправен Обществен Модел" (ДРОМ) за участие в изборите за кмет на кметство в с. Остров, община Оряхово, и изборите за общински съветници в същата община. Жалбата е недопустима поради факта, че в качество му на член на комисията Владимир Николов Илиев няма правен интерес от обжалване на решение № 15 и решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, област Враца, тъй като обжалваните решения не засягат негови права и законни интереси.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане подадената с вх. № 506 от 28.08.2011 г. от Владимир Николов Илиев - член на ОИК в община Оряхово, жалба срещу решение № 15 и решение № 16 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, област Враца за регистрация на политическа партия „Движение за Равноправен Обществен Модел" (ДРОМ) за участие в изборите за кмет на кметство в с. Остров, община Оряхово и изборите за общински съветници в същата община.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения