Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 622-ПВР/НС
София, 27 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 2 на 26 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС от 21.09.2021 г. между партия ГЕРБ и партия Съюз на демократичните сили (СДС) за общо участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия ГЕРБ, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

 1. Удостоверения за актуално правно състояние на партия ГЕРБ от 17.09.2021 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.
 2. Удостоверения за актуално правно състояние на партия Съюз на демократичните сили от 17.09.2021 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.
 3. Удостоверения от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия ГЕРБ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 4. Удостоверения от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия Съюз на демократичните сили за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Образец от печата на партия ГЕРБ.
 6. Образец от печата на партия Съюз на демократичните сили.
 7. Образец от подписа на представляващия партия ГЕРБ.
 8. Образец от подписа на представляващия партия Съюз на демократичните сили.
 9. Образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС. Коалицията няма печат.
 10. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 24.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
 11. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 24.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 12. Удостоверения от 24.09.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на коалиция ГЕРБ-СДС, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 13. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 1. Пълномощно № КО-Г-325 от 24.09.2021 г. в полза на Цветомир Петров Паунов и Румен Димитров Христов.
 2. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ГЕРБ-СДС

От протокол вх. № ПВР-04-03-14 от 27 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ГЕРБ-СДС в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ГЕРБ-СДС.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетините е: ГЕРБ-СДС

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения