Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 621-ПВР/НС
София, 27 септември 2021 г.

ОТНОСНО: прекратяване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6 (шест) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, открита с Решение № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), системен номер в ЦАИС ЕОП F153854 от 17.09.2021 г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0014, публикувана в РОП на 17.09.2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 213а, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение  № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6  (шест) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, уникален номер на поръчката в РОП 04312-2021-0014, публикувана в РОП на 17.09.2021 г. и във връзка със Заповед № 17-АД/23.09.2021 г., изменена със Заповед № 18-АД/24.09.2021 г., на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в Протокол № 1 от 24.09.2021 г., Протокол № 2 от 25.09.2021 г., Индивидуален протокол № 3-1 от 25.09.2021 г., Индивидуален протокол № 3-2 от 25.09.2021 г. и Доклад от 27.09.2021 г. от работата на комисията с направените предложения, одобрен с протоколно решение от 27 септември 2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Обществената поръчка е открита с Решение  № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), системен номер в ЦАИС ЕОП F153854 от 17.09.2021 г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0014, публикувана в РОП на 17.09.2021 г. Поръчката с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6  (шест) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“ се провежда чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, при наличие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП поради необходимост от неотложно възлагане на поръчката, породена от наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП. Централната избирателна комисия като възложител е изпратила покана до следните участници – Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. Частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара в Амстердам с номер 04032259, „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791 и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580. Съгласно точка 5 от Решение  № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер на 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева без включен ДДС. В определения срок – 23:59 ч. на 23.09.2021 г., чрез ЦАИС ЕОП са постъпили оферти от „Информационно обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД. Назначената от възложителя със Заповед № 17-АД/23.09.2021 г., изменена със Заповед № 18-АД/24.09.2021 г. комисия е разгледала получените оферти и след като е установила съответствие на същите с изискванията за лично състояние и техническото предложение за изпълнение на поръчката, е провела преговори с участниците.

Участникът „Информационно обслужване“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 998 450 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Информационно обслужване“ АД е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

Участникът „Сиела Норма“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 950 000 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Сиела Норма“ АД  е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

Така предложените от двамата участници, включително и след проведените преговори, общи цени за изпълнение надвишават максималната прогнозна стойност на обществената поръчка, съгласно Решение № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК, поради което е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно: всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6 (шест) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, ведно със софтуерните лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 (двадесет и шест хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, открита с Решение  № 549-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), системен номер в ЦАИС ЕОП F153854 от 17.09.2021 г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0014, публикувана в РОП на 17.09.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения