Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 621-ЕП
София, 3 юли 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Гани Димитров Митев срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район – Сливенски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. Със съпроводително писмо изх. № ЕП-09-84/19.06.2014 г. на ЦИК жалбата е изпратена на Върховния административен съд. По жалбата е образувано адм.д. № 8119/2014 по описа на ІV отделение при ВАС. С Определение № 8504/20.06.2014 г. по адм.д. № 8120/2014 г. на ІV отделение на ВАС производството по делото е прекратено и същото е изпратено като преписка на ЦИК за произнасяне по жалбата на Гани Димитров Митев от гр. Сливен съобразно изложените в определението мотиви.

В РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. е постъпила жалба от Гани Димитров Митев от гр. Сливен. В жалбата се съдържат твърдения, че кметът на община Сливен Кольо Милев е нарушил разпоредбите на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК, като е присъствал на мероприятие, проведено на 21.05.2014 г. в с. Панаретовци, община Сливен, в което е извършена предизборна агитация, използвайки служебен автомобил на община Сливен с регистрационен номер СН 7878 СА. В жалбата е посочено, че към нея се прилага DVD диск, съдържащ видеозаписи от проведената среща.

Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 23 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. Постановено е решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. От мотивите на решението е видно, че след прекратяването на разискванията по жалбата не са взети никакви решения, поради липса на кворум при гласуването на направените предложения. При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне на предложения проект за решение. Вместо това решението е с диспозитив за изпращане на жалбата по компетентност на ЦИК. Решението е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 24.05.2014 ч. в 9,00 часа. Решението е изпратено на Централната избирателна комисия по компетентност, без да има данни същото да е обжалвано.

На свое заседание от 28 май 2014 г. Централната избирателна комисия е приела изпратеното писмо и приложеното към него решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. за сведение поради липса на данни за обжалването му от Гани Димитров Митев.

В мотивите на Определение № 8504/20.06.2014 г. по адм.д. № 8119/2014 г. на ІV отд. на ВАС решаващият съдебен състав е приел, че диспозитивът на решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с който жалбата на Гани Димитров Митев се изпраща по компетентност на ЦИК, е поставил в заблуждение жалбоподателя, че Централната избирателна комисия ще се произнесе по неговата жалба. Решаващият съдебен състав е приел, че жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 220/22.05.2014 г. е всъщност жалба срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. Поради това е задължил  Централната избирателна комисия да се произнесе по посочената жалба по реда на чл. 73 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че подадената с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. от Гани Димитров Митев от гр. Сливен жалба срещу Решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, е просрочена. Обжалваното решение е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 24.05.2014 ч. в 9,00 часа Срокът за обжалване на решението съгласно разпоредбата на чл. 73 от ИК е тридневен от обявяването му. Жалбата е подадена на 13.06.2014 г., към която дата преклузивният срок по чл. 73 от ИК е изтекъл. Поради изложеното жалбата на Гани Димитров Митев от 22.05.2014 г. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.

Независимо от гореизложеното, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна. Към административната преписка не се намират приложени каквито и да било доказателства, включително DVD диск, съдържащ видеозаписи от проведената среща, макар същият да е посочен като приложение към жалбата. Не се съдържат доказателства, от които да се установява, че кметът на община Сливен е участвал в предизборни мероприятия, като за целта е използвал служебен автомобил, собственост на община Сливен. Твърденията на жалбоподателя за нарушения на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК са недоказани.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ЕП-22-783 от 13.06.2014 г. на Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу решение № 56-ЕП от 23.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения