Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 620-МИ
София, 15 август 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205 и чл. 431 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 1. До 19 октомври 2019 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 29-МИ от изборните книжа), за провеждане на проучване в изборния ден, подписано от представляващите агенцията лица или от изрично упълномощени от тях лица;

1.2. удостоверение за актуално правно състояние (когато организацията не е пререгистрирана в Агенция по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове – 10 юли 2019 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по изборни райони (общини). В списъка се посочват  номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на изборите за общински съветници и за кметове. Списъкът се представя задължително в два екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващите агенцията лица, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

 1. Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, се вписват във входящ регистър (Приложение № 30-МИ от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 31-МИ от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.
 2. Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден и издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 32-МИ от изборните книжа).
 3. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК (Приложение № 1). Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред ОИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 4. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден – 27 октомври 2019 г.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключването му и обявяване на края на изборния ден от ОИК.

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.
 2. Анкетьорът не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, наблюдател, придружител или друго подобно качество.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в ОИК до 24 октомври 2019 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната ОИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод изборите за общински съветници и за кметове, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила проучването и източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 9 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място, заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 9 и 10 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите за общински съветници и за кметове и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 9.
 8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове, не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
 9. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения