Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 620-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-492 от 30.08.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител ПП „ГЕРБ" - община Своге, придружено с молба от Иван Боянов Иванов да бъде освободен като член на ОИК в община Своге, Софийска област, по лични причини. Предлага се на негово място да бъде назначена Ирена Евтимова Тодорова.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Иван Боянов Иванов, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Своге, Софийска област.
2. НАЗНАЧАВА Ирена Евтимова Тодорова, ЕГН ..-, за член на Общинската избирателна комисия в община Своге, Софийска област
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения