Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 62
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 27, т. 27а и т. 28, чл. 72, ал. 1, т. 20, т. 21, чл. 73, чл. 87, т. 22 и т. 23, чл. 88, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали в районната избирателна комисия (РИК)/общинската избирателна комисия (ОИК)

1. Постъпилите в РИК/ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.

2. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.

3. Регистрираните документи се предават на председателя на РИК/ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК/ОИК за доклад на заседание на комисията.

4. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

4.1. Членът на РИК/ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

4.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

4.4. Когато членът на РИК/ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на РИК/ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

4.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

4.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 4.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

4.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

4.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

4.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на РИК/ОИК се определя с решение на ЦИК.

5. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от РИК/ОИК ред.

6. След изтичане срока на пълномощията на РИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.

7. В РИК/ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК/ОИК. Регистърът е със следното съдържание:

Вх.№

Жалба /сигнал

Предмет

Решение на РИК/ОИК

Решение на ЦИК

Съдебно решение

1

2

3

4

5

6

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали в Централната избирателна комисия (ЦИК)

8. На регистрация в ЦИК и разглеждане подлежат жалби и сигнали, включително постъпили по пощата, факс или по електронната поща на комисията, свързани с дейността на ЦИК или срещу решения и действия на РИК/ОИК. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.

8. Жалбите и сигналите се регистрират в деловодството на ЦИК с входящ номер и дата, след което незабавно се предават на председателя на ЦИК.

9. Председателят на ЦИК с резолюция разпределя жалбата или сигнала на член на ЦИК за доклад на заседание на комисията.

10.Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

10.1. Членът на ЦИК, на когото е разпределена жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

10.2. Когато членът на ЦИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на ЦИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

10.3. Тридневния срок не се прилага при произнасяне на комисията по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

10.4. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

10.5. Когато жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

10.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 10.4., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

10.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи и/или доказателства, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката по жалбата или сигнала.

10.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

10.9. Решението на комисията се публикува на интернет страницата й и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

11. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат от комисията в срок до 1 час от постъпването им и преди края на изборния ден при спазване на приет от комисията ред.

12. В Централната избирателна комисия се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

Вх. №

Подател

Жалба/сигнал

Решение на ЦИК

Жалба срещу решението на ЦИК

Съдебно решение

1

2

3

5

4

6


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения