Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 617-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 6, ал. 3, изр. второ, предл. първо, чл. 208, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 2020 г. (Наредбата), и писма с вх. № ПВР-26-6/15.09.2021 г. от Печатницата на Българската народна банка, вх. ПВР-04-5/16.09.2021 г. от Министерството на финансите и вх. № ПВР-04-02-1/24.09.2021 г. от Министерството на вътрешните работи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр/кв.м. Бюлетините се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). Бюлетините се отпечатват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Управлението на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините в електронна система може да се възложи на подизпълнител.

2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините по видове избори в електронната система. При установени грешки и несъответствия се приема решение за отстраняването им и коректните данни се въвеждат в електронната система.

3. Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 изготвя и изпраща на ЦИК и на районните избирателни комисии (РИК) по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове избори за одобрение.

4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ или подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.

5. Незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини РИК провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за съответния вид избор.

Районната избирателна комисия одобрява графичния файл с образец на бюлетината, като всеки образец се разпечатва и върху него се подписват присъстващите членове и изписват имената си саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната РИК.

6. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината РИК одобрява и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в района.

7. Одобреният образец на бюлетината за съответния вид избор се съхранява в РИК и се публикува след решение на ЦИК.

8. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции за работа и сключения за целта договор.

9. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждение за одобряване на предпечатния образец от РИК по електронен път и уведомление от ЦИК.

10. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.

11. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

11.1. да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието;

11.2. на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

11.3. да изисква допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на Печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

12. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигурява:

12.1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

12.2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

12.3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

12.4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

12.5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

13. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

14. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини по видове избори се извършва на територията на Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната РИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Отпечатаните бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи в присъствието на представители на Министерството на финансите. На предаването на бюлетините за гласуване в секциите извън страната може да присъстват и членове на ЦИК. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите оправомощени служители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Екземпляр от подписаните протоколи по тази точка се предоставят на ЦИК.

15. Упълномощените представители на съответната РИК и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

16. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.

17. Бюлетините за съответния изборен район се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения, за които областните администрации изпращат на ЦИК и на АМС информация веднага след определяне на помещенията. Помещенията, в които се поставят бюлетините, се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната РИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница, както и на представители на областната администрация.

18. За съхранението и транспортирането на отпечатаните бюлетини до предаването им в областния център и до Министерството на външните работи отговорност носи Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител).

19. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.

20. Дейностите по охрана на бюлетините при тяхното транспортиране, както и охраната на помещенията, определени за съхранение на бюлетините, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

21. За съхранението на бюлетините от получаването в областния център до предаването им на общинските администрации отговорност носи областният управител. Предаването се извършва не по-късно от 3 дни преди изборния ден. За предаването се съставя протокол, който се подписва от упълномощени представители на областната и на общинската администрация, както и от упълномощени членове на РИК. Този срок не се прилага, когато от кмета на съответна община постъпи писмено искане за получаване на бюлетините в друг срок след доставката им.

22. От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.

23. За бюлетините извън страната се прилагат съответните горепосочени правила със следните изключения: незабавно след получаване на графичния файл на бюлетината за гласуване извън страната Централната избирателна комисия приема решение за одобряване на предпечатната заготовка и я изпраща незабавно с електронен подпис.

24. Областните управители изпращат на ЦИК информация за предадените бюлетини на общинските администрации.

25. За произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент се прилагат горепосочените правила със следното изключение: незабавно след определянето на резултатите от първия избор в електронната система се въвежда информация за кандидатите, които ще участват в новия избор.

26. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница, под контрола на Министерството на финансите.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи и по един екземпляр от тези протоколи се изпраща на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения