Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 616-МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на местна коалиция „Ваклин Стойновски за БУРГАС” срещу решение № 103 от 25 август 2011 г. на ОИК в община Бургас, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № 495 от 28.08.2011 г. на ЦИК от Ваклин Атанасов Стойновски и Минчо Павлов Иванов, представляващи местна коалиция „Ваклин Стойновски за БУРГАС", срещу решение № 103 от 25 август 2011 г. на ОИК в община Бургас, област Бургас, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници в община Бургас на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Бургас неправилно е регистрирала местна коалиция от партии с наименование, в което е използвано наименованието на регистрирана политическа партия „БУРГАС".
Централната избирателна комисия намери постъпилата в срок жалба за допустима и разгледана по същество - за основателна.
С решение от 19.02.2008 г. по ф.д. № 16531/2007 г. на СГС - ФО, СГС е регистрирала на основание чл. 9 от ЗПП политическа партия с наименование „БУРГАС". С Решение № 97-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК е регистрирана политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С решение № 10 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Бургас е регистрирана местна коалиция „Ваклин Стойновски за БУРГАС" за участие в изборите за кмет на община Бургас, в състава на която е включена и политическа партия „БУРГАС". Към жалбата са приложени и решение № 11 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Бургас за регистрация на местна коалиция „Ваклин Стойновски за БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници в община Бургас и решение № 12 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Бургас за регистрация на местна коалиция „Ваклин Стойновски за БУРГАС" за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас.
Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК наименованието или абревиатурата на местна коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по ЗПП преди 21.06.2011 г. - датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии в скоби може да бъде добавено наименованието или абревиатурата на участващите в състава й партии (чл. 77, ал. 3 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ на ЦИК).
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е регистрирана политическа партия „БУРГАС". Тази политическа партия е представила към заявлението си за регистрация заверен от СГС препис на решение за регистрация, от което е видно, че същата е регистрирана с наименование „БУРГАС".
Разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК не допуска наименованието на местна коалиция от партии да повтаря наименованието на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите 21.06.2011 г., включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Наименованието на регистрираната с решение № 103 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Бургас местна коалиция „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" повтаря в наименованието си наименованието на вече регистрирана политическа партия „БУРГАС".
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила местна коалиция „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" да използва наименованието на регистрирана преди нея и вписана в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „БУРГАС" може да използва своето наименование за участие в изборите за общински съветници и кметове както за регистрация, така и за изписване наименованието й в бюлетините. Местна коалиция „НОВА ЛЕВИЦА ЗА БУРГАС" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии, използвайки в наименованието си наименованието на политическа партия „БУРГАС", тъй като то повтаря наименованието на регистрираната преди нея политическа партия. Използваното в заявлението наименование „БУРГАС", може да въведе в заблуждение избирателя, че в състава на местната коалиция участва партия „БУРГАС", регистрирана по-рано.
Общинската избирателна комисия в община Бургас не е съобразила законовите забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като е допуснала неправилна регистрация на местна коалиция с наименование „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", повтарящо наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разгледаната насока съгласно правомощието по чл. 77, ал. 4, във връзка с чл. 95, ал. 6 от ИК, като е постановила регистрация на местна коалиция с наименование, противоречащо на закона. Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени, като извън срока по чл. 95, ал. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия укаже в 3-дневен срок на представляващия местната коалиция да подаде ново заявление (Приложение № 26 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и ново решение на местната коалиция от партии, в които наименованието на коалицията да не съдържа наименованието на партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници в община Бургас на 23 октомври 2011 г.
По изложените съображения Централната избирателна комисия намира обжалваните решения за незаконосъобразни и в частта, с която е прието, че наименованието на коалицията в бюлетината ще се изписва „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решение № 103 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Бургас, област Бургас, за регистрация на местна коалиция „НОВ ПЪТ ЗА БУРГАС - ПП „НОВА ЗОРА"; СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА"; ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите общински съветници в община Бургас на 23 октомври 2011 г.
Задължава ОИК в община Бургас, област Бургас, да даде указания на представляващия местната коалиция в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения