Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 615-НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БРИГАДА“, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на представляващ партията, заведено под № 1 на 23 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.09.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 48/2020 г.

2. Удостоверение № 48-00-956 от 21.09.2021 г. на Сметната палата.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 23.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

5. Удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ АД, за открита банкова сметка.

6. Декларация за определяне на лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

7. Пълномощно от представляващия партията в полза на Евгений Боянов Хавальов.

8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3001 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БРИГАДА

От протокол с вх. № ПВР-04-03-8 от 24.09.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БРИГАДА“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БРИГАДА.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: БРИГАДА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения