Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 614
София, 26 юни 2014 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)

На основание чл. 57, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1 и 2 и §2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Подписките по чл. 12, ал. 2, чл. 28, ал 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗПУГДВМС се изготвят и в структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):

 • Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка.
 • За край на ред се считат символите „rn" (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в седем колони, както следва:

 1. Пореден номер на реда в списъка.
  (Число от 1 до 999999.)
 2. Номер на страницата, на която се намира редът.
  (Число от 1 до 999999.)
 3. ЕГН/ЛН.
  (Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)
 4. Собствено име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 5. Бащино име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 6. Фамилно име.
  (Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)
 7. Постоянен адрес.
  (Максимален брой символи 80, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", цифри от 0 до 9, интервал, апостроф, тире, точка, запетая.)
 • За край на колоните от 1 до 6 да се счита символът „;". За край на последната колона (7. Постоянен адрес) се считат символите за край на ред „rn" (windows формат).

ІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

ІІІ. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва таблица на EXCEL, като файлът бъде запазен в CSV (comma delimited) формат или EXCEL формат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 26-НС / 17.05.2021

  относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 23-МИ / 16.05.2021

  относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

 • № 22-МИ / 16.05.2021

  относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • всички решения