Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 613-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е молба вх. № ОИК-463 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Димитър Русков - упълномощен представител на Коалиция за България, за промени в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, към която са приложени: молба от Соня Владимирова Юнчова за освобождаването й като член на ОИК в община Банско по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ИК от Юлия Методиева Чучулайна; копие от диплома за завършено висше образование на Юлия Методиева Чучулайна; копие от пълномощно на Димитър Иванов Русков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, Соня Владимирова Юнчова - член.
НАЗНАЧАВА Юлия Методиева Чучулайна, ЕГН ..., за член на ОИК в община Банско, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения