Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 611-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” срещу решение № 19/МИ от 24.08.2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № 497/28.08.2011 г. от Яне Янев, представляващ ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" срещу решение № 19/МИ от 24.08.2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе.
В жалбата се излагат доводи, че решението на общинската избирателна комисия е незаконосъобразно и се настоява за неговата отмяна. Жалбоподателят твърди, че ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" не е уведомена за постановеното решение и то не съдържа необходимите реквизити на индивидуален административен акт. Сочи също, че Пламен Цветков не е регистриран като кандидат за кмет на община Русе, нямало индиция, че той ще бъде кандидатът на политическата партия, тъй като били обсъждани няколко кандидатури.
Общинската избирателна комисия в община Русе с решение № 19/МИ от 24.08.2011 г. е указала на кмета на общината да предприеме действие с оглед премахването на посланията, закрепени на два билборда, с посочени в решението адреси, на които е изобразено лицето на Пламен Цветков и надпис „Пламен Цветков - едни избори без купени гласове в Русе".
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за недопустима поради липса на правен интерес.
Политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" няма правен интерес да обжалва решение № 19/МИ от 24.08.2011 г. на ОИК община Русе, тъй като не са засегнати нейни права и законни интереси. Единствено лицето, чийто образ и име са посочени на билбордовете, има интерес от атакуване на решението на Общинската избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбата на Яне Янев, представляващ ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", срещу решение № 19/МИ от 24.08.2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения