Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-ЕП
София, 14 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Николай Стефанов Андреев, в качеството му на управител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД (универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД), за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2, от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 21-ЕП от 17 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Николай Стефанов Андреев, с ЕГН …, в качеството му на представител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 21-ЕП от 17 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 325-ЕП от 16 май 2019 г. на ЦИК, против Николай Стефанов Андреев, с ЕГН … в качеството му на представител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, затова, че на 8 май 2019 г. в предаването „Плюс – Минус“ от 16:08 ч. по програма Нова телевизия, е излъчен предизборен видеоматериал – интервю с Ангел Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП „ВМРО – БНД“, който не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Разпространение на видеоклипа представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

На основание взето решение от едноличния собственик на капитала от 01.05.2019 г., „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, е прекратено без ликвидация в съответствие с чл. 264, ал. 1, изречение второ от Търговския закон и е заличено от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (вписване 20190709111733). Универсалният правоприемник на заличения търговец е „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от управителите Николай Стефанов Андреев, ЕГН … и Вяра Константинова Анкова, ЕГН … (вписване 20190709111733).

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 ИК от страна на Николай Стефанов Андреев, в качеството му на управител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

Установеното в АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 325-ЕП от 16 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 43 от 16.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от СЕМ, с вх. № ЕП-20-247 от 15 май 2019 г., ведно с 1 бр. CDR, в който се съдържа интервюто, излъчено от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг груп“ ЕАД и справка за актуалното състояние на дружеството от Търговския регистър.

В съставения АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г. нарушение на 8 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 21-ЕП от 17 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК от Николай Стефанов Андреев, с ЕГН …, в качеството му на управител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД със седалище и адрес – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, и всички свързани с него факти и обстоятелства административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Николай Стефанов Андреев, с ЕГН …, в качеството му на управител на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения