Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като:
1. Изречение трето от т. 30 придобива следната редакция:
„Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат: заявление от независимия кандидат за общински съветник или за кмет на община, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет, който го е посочил (Приложение № 50 или Приложение № 51 от изборните книжа за общински съветници и кметове), документите по т. 26, букви „в", „г", „д" и „е", както и подписката по т. 29".
2. В изречение второ от т. 41 думите „чл. 26, ал.8 от ИК" се заменят с думите „чл. 33, ал. 3 от ИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения