Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като:
1. Изречение трето от т. 30 придобива следната редакция:
„Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат: заявление от независимия кандидат за общински съветник или за кмет на община, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет, който го е посочил (Приложение № 50 или Приложение № 51 от изборните книжа за общински съветници и кметове), документите по т. 26, букви „в", „г", „д" и „е", както и подписката по т. 29".
2. В изречение второ от т. 41 думите „чл. 26, ал.8 от ИК" се заменят с думите „чл. 33, ал. 3 от ИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения