Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като:
1. Изречение трето от т. 30 придобива следната редакция:
„Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат: заявление от независимия кандидат за общински съветник или за кмет на община, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет, който го е посочил (Приложение № 50 или Приложение № 51 от изборните книжа за общински съветници и кметове), документите по т. 26, букви „в", „г", „д" и „е", както и подписката по т. 29".
2. В изречение второ от т. 41 думите „чл. 26, ал.8 от ИК" се заменят с думите „чл. 33, ал. 3 от ИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения