Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 608-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от Областния управител на област Перник с вх. № ПВР-05-2\14 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при Областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложения за състава на РИК, в които се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 ИК.

На проведените консултации при Областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал.6 и ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Димитров Георгиев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Николова Петрова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Малинов Вергинов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Станка Йорданова Рударска

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Николаева Тодорова

ЕГН ...

 

Лъчезар Борисов Лазов

ЕГН ...

 

Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова

ЕГН ...

 

Светлана Кирилова Петкова

ЕГН ...

 

Снежанка Стефанова Йорданова

ЕГН ...

 

Никола Василев Йорданов

ЕГН ...

 

Галина Радева Никодимова

ЕГН ...

 

Гинка Симова Мирчева-Теофилова

ЕГН ...

 

Аделина Валентинова Атанасова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения