Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 608-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против Решение № 41 по протокол № 4 от 24.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община „Родопи”, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 491 от 27.08.2011 г. на ЦИК от Величка Петрова Георгиева - председател на Общинския съвет на БСП - „Родопи", Пловдив, и упълномощен представител на Българска социалистическа партия. Към жалбата са приложени: пълномощно от Сергей Станишев на Величка Петрова Георгиева; решение за сформиране на предизборна коалиция; протокол № 4 от 24.08.2011 г., в който се съдържа и обжалваното решение № 41; удостоверение от „Банка ДСК" ЕАД - ФЦ Московска, гр. София, от 09.08.2011 г.
С решение № 41 от 24.08.2011 г., обявено на 25.08.2011 г., Общинската избирателна комисия в община „Родопи", област Пловдив, е регистрирала местна коалиция „ФОРОР - ФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че при вземане на решението ОИК в община „Родопи" не се е съобразила с императивната норма на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК, а именно - към заявлението на местната коалиция от партии, различна от регистрираната в ЦИК, се прилага удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания. Решението за сформиране на местна коалиция „ФОРОР" е от 23.08.2011 г., а посочената банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на местна коалиция „ФОРОР" е от 09.08.2011 г., като удостоверението е издадено на името на коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ".
В изрично съобщение на ЦИК, публикувано на електронната страница на комисията, се разяснява понятието „новооткрита банкова сметка", а именно: „при регистрацията на местна коалиция от партии в ОИК за новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК следва да се счита откритата банкова сметка на името на една от включените в състава на местната коалиция партия след подписване на съответното решение за образуване на местната коалиция от партии.
Удостоверението от „Банка ДСК" ЕАД е издадено на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", за да послужи на коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" във връзка с регистрация на коалицията в Централната избирателна комисия. В удостоверението не е посочено, че същата банкова сметка ще послужи на местна коалиция „ФОРОР".
С жалбата се иска отмяна на решение № 41, прието по протокол № 4 от 24.08.2011 г., обявено на 25.08.2011 г., на ОИК в община „Родопи".
От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 25.08.2011 г., а жалбата е подадена на 27.08.2011 г.
Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 41, прието с протокол № 4 от 24.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община „Родопи", област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция „ФОРОР - ФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ".
Задължава ОИК в община „Родопи", област Пловдив, да даде указания на представляващия коалицията в 3-дневен срок да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се обяви незабавно на интернет-страницата на Централната избирателна комисия, както и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения