Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 606-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Благоевград с вх. № ПВР-05-2\15 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Първи изборен район –Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Милчев Ризов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Кирилова Богданова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николова Захова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Галена Николаева Манова-Узунова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Радослав Иванов Митрев

ЕГН ...

 

Десислава Костадинова Грозданова

ЕГН ...

 

Галина Иванова Тренчева-Николова

ЕГН ...

 

Зоя Георгиева Манова

ЕГН ...

 

Тина Илианова Кълбова

ЕГН ...

 

Антоанета Димитрова Кръстева

ЕГН ...

 

Елена Иванова Панчева

ЕГН ...

 

Мартин Георгиев Бориков

ЕГН ...

 

Валентин Кръстев Бошкилов

ЕГН ...

 

Мустафа Муса Сирачки

ЕГН ...

 

Милена Димчова Велкова

ЕГН ...

 

Емил Николов Тодоров

ЕГН ...

 

Анна Кирилова Бистричка

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения