Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 606-МИ
София, 14 август 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс и писмо вх. № МИ-03-6/26.07.2019 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., както следва:

1. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС), областните и общинските администрации. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки относно сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

2. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

2.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи, на СИК и ОИК и други протоколи на химизирана хартия (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък и за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на ОИК и СИК, ОИК подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи с определените им поредни номера в бюлетината, по общини, административни райони и кметства. ОИК утвърждава за печат протоколите на ОИК и СИК.

Общинските администрации, съгласувано с ОИК, подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

2.2. Печати на СИК и на ПСИК се изработват по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

2.3. Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

3. Областните администрации осигуряват:

3.1. Кутии за отрязъци с номерата на бюлетините. Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени от ЦИК размер, форма и материал – Решение № 579-МИ от 30.07.2019 г. на ЦИК.

3.2. Чували (торби) за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени в Решение № 579-МИ от 30.07.2019 г. на ЦИК

3.3. Други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

4. Общинските администрации осигуряват:

4.1. Печати на ОИК – по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити;

4.2. Печат на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК – по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

4.3. Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации и на СИК/ПСИК.

4.4. Книжа и други материали – избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., за работа на секционните комисии.

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на ОИК.

5. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали възложителят може да предвиди в договорите да бъде възложена и доставката (и/или съхранението) на книжата и материалите съгласувано с ОИК.

6. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи съгласувано с ОИК.

7. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Общинската избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

8. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и ОИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

9. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения