Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 605-ЕП
София, 19 юни 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Константин Атанас Костадинов – заместник-председател на секция № 322800142, Людмила Константинова Шнайдер – председател на секция № 322800143, Мария Георгиева Живков, Божидар Тодоров Живков и Ганчо Ганчев – гласоподаватели във Франкфурт на Майн

На електронната поща на Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № ЕП-22-757/28.05.2014 г. от Константин Атанас Костадинов - заместник-председател на секция № 322800142, Людмила Константинова Шнайдер - председател на секция № 322800143 във Франкфурт на Майн, вх. № ЕП-22-766/30.05.2014 г. от Мария Георгиева Живков и Божидар Тодоров Живков, вх. № ЕП-22-78/12.06.2014 г. от Ганчо Ганчев.

Жалбоподателите излагат идентични твърдения за извършени нарушения на изборното законодателство при произвеждане на изборите за членове за Европейски парламент от Република България на територията на дипломатическото и консулското представителство във Франкфурт на Майн, поради което Централната избирателна комисия приема да ги разгледа съвместно.

И петимата жалбоподатели в своите сигнали до ЦИК, твърдят че наблюдатели и застъпници от ДПС на български и турски език са спирали избиратели пред входа на консулството и са им предлагали да им попълнят декларациите.

Централната избирателна комисия на свое заседание, проведено на 2 юни 2014 г., се запозна с жалбите на Константин Атанас Костадинов, Людмила Константинова Шнайдер, Мария Георгиева Живков и Божидар Тодоров Живков и прие да се извърши проверка по подадените сигнали.

С писмо с ЕП-00-526/09.06.2014 г. ЦИК изиска от консула на Република България във Франкфурт на Майн писмено становище по направените оплаквания от жалбоподателите. С вх. № ЕП-04-01-133 от 13.06.2014 г. в ЦИК е постъпил отговор от г-н Иван Йорданов - временно управляващ в Консулството на Република България във Франкфурт на Майн, ФРГ, с който ни уведомява, че съгласно протокол с фабр. № 0320933 от 25.05.2014 г. на СИК № 322800142 изборите са протекли в спокойна обстановка и не са констатирани нарушения на изборното законодателство. Също така обяснява, че поради големия брой гласоподаватели на изборите през май 2013 е осигурил три маси и 400 химикалки на територията на Консулството във Франкфурт на Майн с цел улеснение на избирателите при попълване на изискуемите по Изборния кодекс декларации.

По електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-22-757/18.06.2014 г. е постъпило възражение срещу отговора на г-н Иван Йорданов от Мария Георгиева Живков и Божидар Тодоров Живков, в което конкретизират имената на лицата, попълвали декларациите, както и в какво качество са им били представени - представители на партия, наблюдатели на организации и застъпници на кандидатски листи, а именно: Севгин Шевкед Ибрахим - наблюдател на фондация „Европейска алтернатива за развитие", регистриран с Решение на № 402-ЕП от 17.05.2014 г. на ЦИК, Зюбейде Шевкед Джелилова - наблюдател на фондация „Младежка толерантност", регистрирана с Решение № 413-ЕП от 17.05.2014 г., Илхан Джелилов - застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС", регистриран с Решение № 464-ЕП от 21.05.2014 г., Месут Адем Тахирюмер - застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС", регистриран с Решение № 464-ЕП от 21.05.2014 г., и Баки Неджет Касим - наблюдател на фондация „Младежка толерантност", регистриран с Решение № 286-ЕП от 04.05.2014 г. Към възражението е прикачен снимков материал, като от снимката на стр. 5 е маркирано в син цвят лице, за което се твърди, че е Севгин Шевкед Ибрахим. Приложени са и извадки от фейсбук профилите на г-н Джелилов и г-н Ибрахим, в които обясняват, че са попълвали декларации на избиратели с цел да преминат изборите нормално. Оплакванията на всички жалбоподатели най-общо могат да се конкретизират и обобщят в твърдения за извършени нарушения, отнасящи се до обстоятелството, че наблюдатели и застъпници не са носили отличителни знаци и са попълвали декларациите на определени избиратели.

Централната избирателна комисия на свое заседание, проведено на 19 юни 2014 г., след като се запозна с цитираните по-горе сигнали и жалби и като взе предвид писмото на консула с вх. № ЕП-04-01-133/13.06.2014 г., установи следното:

Видно от протокол на СИК № 322800142 е, че единствено г-н Баки Неджет Касим е присъствал в избирателната секция в качеството си на представител на ПП „ДПС", а в протокол на СИК № 322800143 липсва отбелязване на присъстващи представители, наблюдатели и застъпници.

Действително обаче, от сигналите на петимата жалбоподатели се установява, че пред консулството са присъствали лица, които са регистрирани като наблюдатели на фондация „Младежка толерантност"  и фондация „Европейска алтернатива за развитие" и застъпници на кандидатската листа на ПП „ДПС". От снимковия материал е видно, че лица са попълвали декларации пред консулството на Република България във Франкфурт на Майн, но не може по категоричен начин да се установи самоличността им. Същевременно обаче от приложените извадки от фейсбук профилите  на г-н Джелилов и г-н Ибрахим и съдържащото се в тях признание се установява, че същите са попълвали декларации на избиратели.

Видно от протоколите на двете СИК е, че г-н Джелилов и г-н Ибрахим в качество им на застъпник и наблюдател не са присъствали в избирателните секции.

Попълването на декларации на избиратели не съставлява нарушение на ИК. Централната избирателна комисия счита обаче, че масовото попълване на декларации на избиратели от лица, имащи качеството на наблюдатели и застъпници, е нарушение. Това е така, тъй като функциите на наблюдателите и застъпниците в изборния ден са несъвместими с упражняването на дейност по организирано попълване на декларации на определени избиратели. Следва да се отбележи фактът, че е без значение причината (например грамотност), поради която наблюдателите и застъпниците са попълвали декларациите. Правата на наблюдателите са подробно регламентирани в чл. 114 от ИК, които обаче се отнасят единствено и само до процеса на произвеждане на изборите, но не и подпомагане на избирателите под каквато и да е форма. Правата на застъпниците са уредени в чл. 120 от ИК и също касаят само произвеждането на изборите, но не и подпомагане на избиратели.

Ролята на наблюдателите и застъпниците съгласно ИК е най-общо казано да съблюдават за провеждането на едни честни, прозрачни и законни избори, като за целта Изборният кодекс им е предоставил широк кръг от правомощия. Лица, които облечени в качество си на наблюдатели и застъпници, на практика са организирали масово попълване на декларации на определени избиратели, са опорочили ролята на наблюдателя и застъпника като фигура в изборния процес.

Ето защо ЦИК приема, че след като тези лица не са изпълнявали правата и задълженията си на наблюдатели и застъпници в изборния ден, са нарушили правомощията, дадени им съгласно чл. 114 и 120 от ИК.

Предвид важността на наблюдателите и застъпниците в изборния ден и тяхната роля при съблюдаването на изборния процес Централната избирателна комисия, независимо че в Изборния кодекс липсва изрична законова регламентация на изброените по-горе нарушения, следва да постанови решение, с което да ангажира административно-наказателна отговорност на лицата.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия реши:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Илхан Джелилов, ЕГН ..., е извършил нарушение, изразяващо се в действия, несъвместими с правата му по чл. 120 от ИК.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Севгин Шевкед Ибрахим, ЕГН ..., е извършил нарушение, изразяващо се в действия, несъвместими с правата му по чл. 114 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установеното нарушение на Илхан Джелилов и Севгин Шевкед Ибрахим.

Актовете да се изпратят на областния управител за издаване на наказателно постановление.

Да се изиска от ГД „ГРАО" справка за постоянния и настоящ адрес на Илхан Джелилов и Севгин Шевкед Ибрахим."

На заседанието са присъствали 15 членове на Централната избирателна комисия. „За" приемането на предложения проект на решение са гласували 5 членове на ЦИК: Цв. Томов, Е. Христов, В. Пенев, Г. Баханов и И. Ивков. „Против" приемането на предложения проект на решение са гласували 10 членове на ЦИК: Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Е. Чаушев, Ив. Грозева, С. Солакова, М. Сюлейманов, Т. Цанева и М. Мусорлиева (с особено мнение).

Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалби с вх. № ЕП-22-757/28.05.2014 г. от Константин Атанас Костадинов-заместник председател на секция № 322800142, Людмила Константинова Шнайдер - председател на секция № 322800143 във Франкфурт на Майн, вх. № ЕП-22-766/30.05.2014 г. от Мария Георгиева Живков и Божидар Тодоров Живков, вх. № ЕП-22-78/12.06.2014 г. от Ганчо Ганчев.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения