Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 604-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана с вх. № ПВР-05-2\5 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валери Иванов Димитров

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гита Цветкова Георгиева

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Младенова Евгениева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Камелия Александрова Илиева

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Мартин Петров Конов

ЕГН ...

 

Христина Николаева Стоянова

ЕГН ...

 

Пламка Христова Григорова

ЕГН ...

 

Диана Иванова Иванчева

ЕГН ...

 

Ивайло Иванов Георгиев

ЕГН ...

 

Гергана Кирилова Милорадова

ЕГН ...

 

Александър Сократов Александров

ЕГН ...

 

Миглена Асенова Георгиева

ЕГН ...

 

Цена Замфирова Димитрова

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения