Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 604-ПВР/МИ
София, 19 юни 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-153 от 18.06.2014 г. от Иван Лазаров Стойчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Белица, за попълване състава на ОИК - Белица, от квотата на ПП „ГЕРБ", на мястото на освободените с Решение № 598-ПВР/МИ от 12 юни 2014 г. на ЦИК членове.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - 4 бр.; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Ава Али Манзурска, Йълдъз Мидхад Мехмед, Мустафа Али Калъчов и Павлин Христов Мараценков; пълномощни - 3 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Ава Али Манзурска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Йълдъз Мидхад Мехмед, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Мустафа Али Калъчов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Павлин Христов Мараценков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения