Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 600-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 48-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Разлог, област Благоевград

Постъпила е жалба по факс от 27.08.2011 г. с вх. № 502 от 28.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 48-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Разлог, област Благоевград, с което е регистрирана политическа партия с наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. за кмет на община, за общински съветници и кмет на кметство в село Горно Драглище, община Разлог, като заявеното наименование на партията за изписване в бюлетините да бъде ВМРО - НИЕ.
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. и Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Разлог неправилно е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да се изписва в бюлетината със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ.
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за допустима, а разгледана по същество - за основателна по следните съображения:
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидирано приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия с което наименование да бъде изписана в бюлетината. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при регистрацията си за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините.
Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да заяви за изписване в бюлетината пред общинските избирателни комисии съкратено наименование, което повтаря наименованието на регистрирана преди нея политическа партия. Освен това с Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. ЦИК е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. партията с пълното й наименование според съдебната й регистрация „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и именно с това наименование партията следва да се заяви за изписване в бюлетината пред общинските избирателни комисии. Заявената за изписване в бюлетината абревиатура „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително участващата партия в изборите.
Общинската избирателна комисия в община Разлог не е съобразила законовите забрани, Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК и Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК, както и издаденото въз основа на последното решение удостоверение № 4 от 1 август 2011 г. на ЦИК, като неправилно е допуснала изписване върху бюлетината на наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с абревиатура „ВМРО - НИЕ", повтарящо наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разглежданата по-горе насока, като е постановила изписване върху бюлетината на партията със съкратено наименование, противоречащо на закона.
Обжалваното решение на ОИК следва да бъде отменено частично в частта относно изписването на наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" върху бюлетината със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ", като Общинската избирателна комисия след проверка на приложените към заявлението документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия партията да подаде нужните документи за отстраняване на констатираните нередовности.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя частично решение № 48-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Разлог, област Благоевград, в частта относно изписването върху бюлетината в изборите на 23 октомври 2011 г. за кмет на община, за общински съветници и за кмет на кметство село Горно Драглище на наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ".
Задължава ОИК в община Разлог, област Благоевград, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения