Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 598-МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение по т. 3 от протокол № 7 от 25.08.2011 г. под № 49 от 25.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Варна

Постъпило е писмо с вх. № 508/28.08.2011 г. на ЦИК от Общинска избирателна комисия в община Варна. Към писмото е приложена жалба с вх. № 70/27.08.2011 г. на ОИК в община Варна от местна коалиция с наименование „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", срещу решение по т. 3 от протокол № 7/25.08.2011 г. на ОИК в община Варна. Обжалваното решение е с № 49 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна. В жалбата се твърди, че решението е издадено при съществено нарушение на материалния закон и се иска неговата отмяна. С него е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове за община Варна на 23 октомври 2011 г. местна коалиция с наименование „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА"/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА". Според жалбоподателите по този начин е допуснато повторение на името на регистрирана в ЦИК и в ОИК в община Варна коалиция от партии - „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ".
Към писмото са приложени копия от следните документи: решение № 49 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна; протокол № 7 от проведеното на 25.08.2011 г. заседание на ОИК в община Варна; решение от 24.08.2011 г. за образуване на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ" и пълномощно на лицата, представляващи участващите в коалицията партии; становище по жалбата от председателя на ОИК в община Варна; извлечение от регистрите на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства за регистрация на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ/ПП "СДС" и ПП „ДСБ"; извлечение от регистъра на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници за регистрация на „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"; заявление вх. № 48 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Варна за регистрация на „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" в изборите за общински съветници; удостоверения за регистрацията на ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" в ЦИК; протокол от проведеното на 24.08.2011 г. учредително събрание за създаване на местна коалиция „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" и образци от подписите на представляващите я лица, както и пълномощно на лицата, представляващи участващите в коалицията партии.
На Централната избирателна комисия е изпратен протокол № 10 от заседание на Общинската избирателна комисия в община Варна, проведено на 28 август 2011 г. С решение № 70 от 28.08.2011 г., взето на същото заседание, Общинската избирателна комисия заличава регистрацията на местна коалиция „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА".
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е недопустима. Оспорваното от жалбоподателите решение е отменено и регистрацията на местната коалиция, чието наименование според тях повтаря наименованието на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", е заличена. При това положение за тях липсва правен интерес да оспорват акта, с който местна коалиция с наименование „СИНЯ КОАЛИЦИЯ - ВАРНА/ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" И ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Варна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"/ПП „СДС" и ПП „ДСБ", представлявана от Любомир Баев Роев и Цанко Георгиев Цветанов срещу решение № 3 от 25.08.2011 г. по протокол № 7 от 25.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Варна с № 49 от 25.08.2011 г. и прекратява производството.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1705-МИ / 10.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 1704-МИ / 09.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

  • всички решения