Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 597-ЕП
София, 8 август 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район „Приморски“, община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЕП-14-72 от 29 юли 2019 г. от кмета на район „Приморски“, община Варна, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, находящо се в административната сграда на Дирекция „АТО“ – Виница при район „Приморски“ – община Варна в кв. „Виница“, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 35Б,

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим за прибиране за съхранение на проверените от ГД „ГРАО“ избирателни списъци от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г., на територията на район „Приморски“, община Варна, включително и тези на кметство Каменар, община Варна.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 РАЗРЕШАВА отварянето запечатано помещение, находящо се в административната сграда на Дирекция „АТО“ – Виница при район „Приморски“ – община Варна в кв. „Виница“, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 35Б,

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с цел прибиране за съхранение на проверените от ГД „ГРАО“ избирателни списъци от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г., на територията на район „Приморски“, община Варна, включително и тези на кметство Каменар, община Варна.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения