Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 596-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № ПВР-05-2\1 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златина Минчева Йовчева

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Иванова Крумова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Неделчева Карастоянова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Междну Бехчет Халид

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Станка Стоянова Хърсева

ЕГН ...

 

Атанас Георгиев Милков

ЕГН ...

 

Кристиан Атанасов Баджаков

ЕГН ...

 

Йордан Стоянов Данев

ЕГН ...

 

Димо Пенев Димитров

ЕГН ...

 

Надя Петрова Ралчева

ЕГН ...

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

ЕГН ...

 

Велина Димитрова Атанасова

ЕГН ...

 

Денчо Иванов Денев

ЕГН ...

 

Петя Стойкова Александрова

ЕГН ...

 

Елица Димитрова Сярова

ЕГН ...

 

Севинч Ремзи Хамза

ЕГН ...

 

Снежана Бонева Тодорова

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения