Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 596-ЕП
София, 8 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Ангел Чавдаров Джамбазки, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 5-ЕП от 5 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Ангел Чавдаров Джамбазки, с ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс, установи че:

Акт № 5-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, против Ангел Чавдаров Джамбазки, с ЕГН …, затова че в качеството му кандидат за член на Европейския парламент от Република България от партия „ВМРО- БНД“ е накърнил добрите нрави, сравнявайки реакцията на българската полиция в случая в гр. Куклен, с брюкселската полиция при овладяване на улични безредици, в случая за отблъскване на терористично нападение, с използване на огнестрелно оръжие. Прави се внушение за използване на огнестрелно оръжие извън установения в закона ред. В телевизионния репортаж-клип е отразена среща с кандидатите за членове на Европейския парламент с ръководството на МВР и той е излъчен в рубрика „Евроизбори“ по Телевизия Европа.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави.

Централната избирателна комисия приема, че е извършено виновно нарушение от страна на Ангел Чавдаров Джамбазки на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.

В Централната избирателна комисия е постъпило възражение с вх. № ЕП-10-122 от 1 август 2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки чрез Иван Георгиев – адвокат от Софийска адвокатска колегия, надлежно упълномощен да представлява пред ЦИК Ангел Чавдаров Джамбазки, във връзка със съставения му акт за установяване на административно нарушение, наложено с Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. Във възражението се оспорва установеното от ЦИК нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК като необосновано и направения извод за накърняване на добрите нрави, като неправилен и неверен. Изложените доводи не оборват мотивите за съставяне на акт АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. и са неоснователни, нито са незаконосъобразни и неправилни.

Установеното в АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение се потвърждава от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 33 от 03.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-209 от 2 май 2019 г.

В съставения АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение към 30 април 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 5-ЕП от 5 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, като прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Ангел Чавдаров Джамбазки, с ЕГН …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от партия „ВМРО – БНД“, с адрес …, нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства и това, че нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за маловажен, неправилен и незаконосъобразен и следва да се наложи глоба в минимален размер от 2000 (две хиляди) лева.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Ангел Чавдаров Джамбазки, с ЕГН …, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от партия „ВМРО – БНД“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения