Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 594-ЕП
София, 8 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД (универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД) за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 50-ЕП от 31 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 448-ЕП от 30 май 2019 г. на ЦИК, против „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление - гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Николай Стефанов Андреев, с ЕГН…, и Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, за това че на 23 май 2019 г. в централната емисия „Новини“ в 19.00 ч. по програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, от 19:16:11 ч. до 19:18:31 ч., се разпространява информация за прогнозните резултати на агенциите „Галъп Интенешънъл“ и „Алфа Рисърч“, без да се споменават възложителите и източниците на финансиране, с които действия е осъществен състав на административно нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание, съгласно чл. 475, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК от деня на обнародването в Държавен вестник на Указа на Президента до изборния ден включително всяко огласяване на резултатите от допитване на обществено мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършвано чрез медийна услуга или по друг начин трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Съгласно чл. 205, ал. 2 информацията по ал. 1 ИК се представя пълно и ясно, както в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от пет на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудиовизуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или предаването.

След съставянето на АУАН № 50-ЕП - 30 май 2019 г., и преди датата на връчването му - 10.07.2019 г., са настъпили промени в статута на нарушителя, както следва : На основание взето решение от едноличния собственик на капитала от 01.05.2019 г., „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД е прекратено без ликвидация в съответствие с чл. 264, ал. 1, изречение второ от Търговския закон и е заличено от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (вписване 20190709111733 ). Универсалният правоприемник на заличения търговец е „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от управителите Николай Стефанов Андреев, ЕГН…, и Вяра Константинова Анкова, ЕГН…(вписване 20190709111733).

Централната избирателна комисия приема, че от страна на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с универсален правоприемник „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 50-ЕП от 30 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок, от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, е постъпило възражение с вх. № ЕП-20-304 от 15.07.2019 г. на ЦИК, с което се оспорва твърдяното в акта нарушение. След като се запозна с изложените във възражението доводи, ЦИК счита, че същите са неоснователни и не оборват установеното в АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г. нарушение.

Нарушението се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства : Решение № 448-ЕП от 30 май 2019 г., АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г., извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, препис-извлечение от протокол № 56 от 31 май 2019 г., сигнал с вх. № ЕП-20-278/28.05.2019 г., 1 брой електронен носител със запис на програмата на програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“ и Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.).

В съставения АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. 

След като ЦИК провери АУАН № 50-ЕП от 31 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, като взе предвид настъпилите промени в статута на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, с универсален правоприемник „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, както и тежестта на извършеното нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, не представлява маловажен случай, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи имуществена санкция в минимален размер от 2000 лв.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от управителите Николай Стефанов Андреев, ЕГН …, и Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, като универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Николай Стефанов Андреев, с ЕГН …, и Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Доброволното плащане на имуществената санкция може да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения