Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 594-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 14, № 15 и № 16 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен

Постъпила е жалба с вх. № 481 от 26.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 14 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, с което е регистрирана партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници, като към пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е добавена в скоби абревиатурата „ВМРО - НИЕ", срещу решение № 15 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, с което е регистрирана партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на кметства в община Сливен: Кермен, Блатец, Бяла, Чинтулово, Чокоба, Драгоданово, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно Александрово, Градско, Калояново, Камено, Ковачите, Крушаре, Мечкарево, Младово, Новачево, Самуилово, Селиминово, Скобелево, Сотиря, Стара река, Тополчане, Трапоклово, Жельо войвода, Злати войвода, като към пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е добавена в скоби абревиатурата „ВМРО - НИЕ", и срещу решение № 16 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, с което е регистрирана партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на община Сливен: , като към пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е добавена в скоби абревиатурата „ВМРО - НИЕ".
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Сливен неправилно е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ" и е допуснала партията да се изписва в бюлетината с абревиатура „ВМРО - НИЕ".
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, също така и за основателна в частта досежно наименованието на партията, което ще бъде изписано в бюлетината за ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". В трите обжалвани решения партията е регистрирана с пълното си наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", но във втория диспозитив, третиращ изписване на наименованието на партията в бюлетината, е допуснато, в разрез с изискването на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК да се изпише и пълното, и съкратеното наименование на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", макар цитираният законов текст да предпоставя алтернативно изписването или на съкратеното, или на пълното наименование на партията в бюлетината.
Допълнително следва да се посочи, че пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при изписването си в бюлетината. Използването в заявлението на абревиатурата „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително изписаната в бюлетината политическа партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разглежданата по-горе насока, като е постановила начин на изписване на партията с абревиатура в скоби след пълното наименование в противоречие на закона.
Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени в тази им част, като Общинската избирателна комисия след проверка на заявлението и приложените към същото документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия партията да подаде нужните документи за отстраняване на констатираните непълноти.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 14 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, в частта за наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината с добавяне в скоби на абревиатурата „ВМРО - НИЕ".
Отменя решение № 15 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, в частта за наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината с добавяне в скоби на абревиатурата „ВМРО - НИЕ".
Отменя решение № 16 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен, в частта за наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината с добавяне в скоби на абревиатурата „ВМРО - НИЕ".
Задължава ОИК в община Сливен, област Сливен, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения