Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 593-ПВР/МИ
София, 9 юни 2014 г.

ОТНОСНО: освобождаване на зам.-председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-65/09.06.2014 г. от ОИК - Бойчиновци, към което са приложени писмо от ОИК - Бойчиновци, и молба от Илияна Еленкова Александнова - заместник-председател на ОИК, за освобождаването й.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Илияна Еленкова Александрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения