Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 592-НР/ЕП/НС
София, 7 август 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани архивни шкафове в община Крушари, област Добрич, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведения национален референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-14-85 от 5 август 2019 г. от Добри Стефанов – кмет на община Крушари, област Добрич, за разрешаване на достъп до запечатани архивни шкафове в стая № 115, находяща се на първи етаж в сградата на общинска администрация Крушари, с адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3а, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г. (стая № 115, архивен шкаф № 1), изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. (стая № 115, архивен шкаф № 2 и № 3) и изборите за Народно събрание през 2014 г. (стая № 115, архивен шкаф № 5 и № 6).

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. и от изборите за Народно събрание през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Добрич.

Достъпът до помещенията ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Добрич, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

 РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани архивни шкафове в стая № 115, находяща се на първи етаж в сградата на общинска администрация Крушари, с адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3а, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г. (стая № 115, архивен шкаф № 1), изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. (стая № 115, архивен шкаф № 2 и № 3) и изборите за Народно събрание през 2014 г. (стая № 115, архивен шкаф № 5 и № 6), с цел предаването на книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ – гр. Добрич.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за Народно събрание през 2014 г. на „Държавен архив“ – гр. Добрич, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването на неценните документи.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения