Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 591
София, 7 август 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Бяла Слатина, област Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за Европейски парламент през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., национален референдум през 2016 г., от изборите за Европейски парламент през 2019 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за местни избори през 2015 г., частични местни избори в с. Галиче през 2018 г. и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-86 от 6 август 2019 г. от Тихомир Трифонов – за кмет на община Бяла Слатина, област Враца, за разрешаване на достъп до запечатани помещения:

- запечатано помещение – стая № 213, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г.;

- запечатано помещение – стая № 203, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители през 2014 г.;

- запечатано помещение – стая № 510, намиращо се на пети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум през 2016 г.;

- запечатано помещение – стая № 511, намиращо се на пети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2019 г.;

- запечатано помещение – стая № 307, намиращо се на трети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители през 2017 г.;

- запечатано помещение – стая № 602, намиращо се на шести етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените местни избори и национален референдум през 2015 г. и частични местни избори за кмет на кметство с. Галиче през 2018 г.

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Враца на книжата и материалите от гореизброените избори ще бъдат преместени в специално определено за целта помещение с обособени клетки за разделяне на чувалите от различните избори, находящо се в имот общинска собственост.

Помещението е определено на основание Заповед № 376 от 1 август 2019 г. на Тихомир Трифонов – за кмет на община Бяла Слатина и се намира в помещение № 01 за съхранение на изборните книжа и материали от всички видове проведени избори за периода 2014 – 2019 г., находящо се на третия етаж в сграда общинска собственост на ул. „Хан Крум“ № 73А.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатаните помещения в община Бяла Слатина, област Враца:

- запечатано помещение – стая № 213, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2014 г.;

- запечатано помещение – стая № 203, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители през 2014 г.;

- запечатано помещение – стая № 510, намиращо се на пети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум през 2016 г.;

- запечатано помещение – стая № 511, намиращо се на пети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейски парламент от Република България през 2019 г.;

- запечатано помещение – стая № 307, намиращо се на трети етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители през 2017 г.;

- запечатано помещение – стая № 602, намиращо се на шести етаж в сградата на общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените местни избори и национален референдум през 2015 г. и частични местни избори за кмет на кметство с. Галиче през 2018 г. и преместването на останалите книжа и материали в новото помещение, определено на основание Заповед № 376 от 1 август 2019 г. на Тихомир Трифонов – за кмет на община Бяла Слатина и се намира в помещение № 01 за съхранение на изборните книжа и материали от всички видове проведени избори за периода 2014 – 2019 г., находящо се на третия етаж в сградата на общинска собственост на ул. „Хан Крум“ № 73А.

Отварянето на помещенията е с цел предаване на книжата и материалите от изборите за Европейски парламент през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г. на „Държавен архив“ – гр. Враца и преместването на останалите книжа в новото помещение, определено със Заповед № 376 от 1 август 2019 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Новото помещение да се запечата по реда, определен в Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

След предаване на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и от изборите за Европейския парламент от Република България през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Враца и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения