Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 591-ЕП
София, 9 юни 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ за незаконосъобразни действия на член на РИК в Седми район – Габровски

Постъпила е жалба вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. от Цветомир Цвятков Михов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Габрово. Към жалбата са приложени пълномощно от представляващия партията № КО-Г-008/24.03.2014 г. и 4 броя снимки. Жалбата и приложенията към нея са получени по факс и на електронната поща на ЦИК на 14.05.2014 г.

Преписката е докладвана пред ЦИК в деня на постъпването на жалбата и е установено, че жалбоподателят не е упълномощен да представлява партията пред ЦИК. С писмо изх. № ЕП-10-85/15.05.2014 г. на жалбоподателя е даден срок до 16.05.2014 г. за отстраняване на нередовността на основание чл. 87, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 73, ал. 1 от ИК. Жалбата и приложенията към нея са получени в оригинал на 15.05.2014 г. към вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. Допълнително е приложена картичка, представляваща агитационен материал на коалиция „Коалиция за България" в изборите за членове на Европейски парламент на 25.05.2014 г. На 15.05.2014 г. на електронната поща на ЦИК е получено удостоверение за актуално състояние по ф.д. №1545/2007 г. от 24.03.2014 г. и пълномощно № КО-Г-084/15.05.2014 г. от представляващия партия „ГЕРБ" Бойко Методиев Борисов в полза на Цветомир Цвятков Михов, с което го упълномощава да представлява партията пред РИК, ЦИК и ВАС и потвърждава всички действия във връзка с подадената жалба. В оригинал допълнително изпратените документи са получени на 15.05.2014 г.

Предложен и обсъден е следният проект за решение:

„В жалбата се сочи, че на 13.05.2014 г. по време на посещение в гр. Трявна на Петър Атанасов Курумбашев - кандидат за член на Европейския парламент от кандидатската листа на „Коалиция за България", същият е придружаван от Цонко Николов Кръстев - член на РИК в Седми район - Габровски. Посочва се, че г-н Кръстев е участвал в предизборна агитация и е раздавал брошура, представляваща агитационен материал на „Коалиция за България" - брошура/картичка със снимка на Сергей Станишев, с посочен номер на коалицията в бюлетината за гласуване. В жалбата се твърди, че с поведението си Цонко Николов Кръстев е нарушил разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от ИК и се иска да бъде освободен като член на РИК в Седми район - Габровски.

В изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 16.05.2014 г. са изпратени писма с изх. № ЕП-10-102/19.05.2014 г., изх.№ ЕП-10-103/20.05.2014 г. и изх.№ ЕП-15-219/20.05.2014 г. съответно до Петър Атанасов Курумбашев, Цветомир Цвятков Михов и Цонко Николов Кръстев, които в най-кратък срок да отговорят на поставени въпроси относно изясняване на обстоятелствата, посочени в жалбата. Отговори са получени от Цветомир Михов с писма вх. № ЕП-10-84 от 20.05.2014 г. и от 22.05.2014 г.; от Цонко Кръстев на електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-15-247 от 23.05.2014 г. и по пощата с писмо вх. № ЕП-22-779 от 06.06.2014 г. Отговор не е получен от Петър Курумбашев.

Жалбата е подадена от редовно упълномощена страна и ЦИК я приема за допустима. От първоначално приложените доказателства - снимков материал - 4 броя цветни снимки се вижда, че Петър Атанасов Курумбашев е посетил гр. Трявна (снимка № 3), като е придружаван от няколко лица. Над едното лице с химикал е изписано „г-н Цонко Кръстев" и е поставена стрелка към него. На всяка снимка лицата, съпътстващи Петър Курумбашев, са различни, като едното от тях винаги е обозначеното като „г-н Цонко Кръстев" лице. Върху снимките няма данни за датата, на която са направени. От изображенията (снимки № 1 и № 3) е видно, че обозначеното като „г-н Цонко Кръстев" лице носи в ръка материали, наподобяващи приложеното към жалбата доказателство - агитационен материал на „Коалиция за България", но не се установява по безспорен начин, че съвпадат с него и че ги раздава на граждани, извършвайки предизборна агитация. В отговор на поставените от ЦИК въпроси жалбоподателят уточнява, че приложените като доказателства към жалбата снимки не са направени от представители на ПП „ГЕРБ" -Габрово, а са били разпространени в социалните мрежи от членове и симпатизанти на „Коалиция за България".

Като допълнителни доказателства жалбоподателят е представил и писмени изявления от 19.05.2014 г. на трима граждани на община Трявна и материали, публикувани в печатни и електронни медии, отразяващи посещението на Петър Курумбашев в района на 13.05.2014 г. В последните няма данни кандидатът за член на Европейския парламент да е придружаван от Цонко Кръстев. В писмените изявления на Мария Николаева Пенева, Грета Дианова Господинова и  Виолета Кожухарова се посочва, че на 13.05.2014 г. при посещението на Петър Курумбашев в гр. Трявна същият е придружаван от Цонко Кръстев и двамата са раздавали агитационни материали на „Коалиция за България" с отбелязан в тях номер 15. Твърдят, че „такива флаери" са получили лично от Цонко Кръстев.

В своите обяснения, изпратени до ЦИК, Цонко Кръстев посочва, че се е срещнал с Петър Курумбашев на 12 или 13.05.2014 г. и му е показал забележителностите на гр. Трявна. Твърди, че не е участвал в предизборни мероприятия и не е раздавал агитационни материали на „Коалиция за България". Посочва, че фигурира на приложените от жалбоподателя снимки, но счита, че е нарушено негово конституционно право, тъй като не е давал съгласие да бъде фотографиран.

От всички представени доказателства може да се направи извод, че Цонко Николов Кръстев, назначен за член на РИК в Седми район -Габровски, с Решение на ЦИК № 68-ЕП от 03.04.2014 г., е придружавал Петър Курумбашев по време на негово посещение в гр. Трявна, както и предположение, че е раздавал някакви материали, чиято същност не се доказва по категоричен начин.

Предвид изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение, тъй като не е налице основание за прекратяване на пълномощията на член на РИК поради наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2 от ИК."

При проведеното гласуване на 9 юни 2014 г. „за" проекта са гласували: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ив. Грозева, Е. Чаушев, С. Солакова, М. Сюлейманов и Т. Цанева; „против" проекта са гласували: И. Ивков, М. Бойкинова, Й. Ганчева, Г. Баханов, М. Мусорлиева, М. Златарева, И. Алексиева, Р. Цачев, Е. Христов и Цв. Томов.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което се отхвърля.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалба с вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. на Цветомир Цвятков Михов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Габрово, против незаконосъобразни действия на член на РИК в Седми район - Габровски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения