Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 590-МИ
София, 9 юни 2014 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 301-МИ от 7 май 2014 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини/райони/кметства

На основание чл. 151-155 във връзка с чл. 464 и във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 301-МИ от 7 май 2014 г. на ЦИК с раздели ІV и V със следното съдържание:

ІV. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати в ОИК

1. За издигане кандидатурата на независим кандидат се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз) в населено място на територията на съответния изборен район (общината/района/кметството) към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор.

3. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор (кмет на община/район/кметство);

- от кого се представлява инициативният комитет.

4. Инициативните комитети за издигане кандидатурите на независими кандидати за кмет на община/район/кметство в частичните избори се регистрират в съответната ОИК.

5. Не по-късно от 30 дни преди изборния ден инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация - Приложение № 46 от изборните книжа.

6. Към заявлението се прилагат:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 3);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

г) декларация по образец за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

7. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок на регистрацията.

8. Ако указанията не бъдат отстранени в срока по т. 7, ОИК отказва регистрацията. Отказът може да бъде оспорен в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

9. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ОИК, която го е регистрирала.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет за заличаване на регистрацията му.

10. Решението за заличаване на регистрацията може да бъде оспорено пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

V. При произвеждане на частични избори конкретните дати, свързани с регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети, се определят съгласно приетата от ЦИК хронограма за съответния избор."

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

301-МИ/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения