Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № НС-05-83\23 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 16.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май  2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Иванова Крумова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станка Стоянова Хърсева

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Неделчева Карастоянова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Велина Димитрова Атанасова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Димо Пенев Димитров

ЕГН

 

Надя Петрова Ралчева

ЕГН

 

Боряна Костова Карамихова-Желева

ЕГН

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

ЕГН

 

Златина Минчева Йовчева

ЕГН

 

Атанас Георгиев Милков

ЕГН

 

Йордан Стоянов Данев

ЕГН

 

Денчо Иванов Денев

ЕГН

 

Петя Стойкова Александрова

ЕГН

 

Междну Бехчет Халид

ЕГН

 

Севинч Ремзи Хамза

ЕГН

 

Даниела Иванова Митева

ЕГН

 

Десислава Евгениева Жекова

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения