Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 589-ЕП
София, 7 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на представляващ ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 4-ЕП от 5 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Красимир Дончев Каракачанов, с ЕГН…, с адрес …, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БНД“, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс, установи че:

Акт № 4-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, против ПП „ВМРО – БНД“, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, с ЕГН …, затова че е извършила нарушение на забраната за използване националното знаме в агитационни материали, установена в чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК, за което нарушение е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК. Материалът е излъчен в рубрика „Евроизбори“ по Телевизия Европа.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК се забранява използването на герба или знамето на Република България в агитационни материали, каквото ЦИК е установила по сигнала на СЕМ.

АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.

В Централната избирателна комисия е постъпило възражение с вх. № ЕП-10-121 от 1 август 2019 г. от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БНД“, чрез Иван Георгиев – адвокат от Софийска адвокатска колегия, надлежно упълномощен да представлява пред ЦИК Красимир Дончев Каракачанов, във връзка със съставения му акт за установяване на административно нарушение, наложено с Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК. Във възражението се оспорва обосноваността и законосъобразността и се иска прекратяване на административнонаказателното производство.

Установеното в АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение се потвърждава от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 255-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 33 от 03.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-209 от 2 май 2019 г.

В съставения АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение към 30 април 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 4-ЕП от 5 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, като прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от ПП „ВМРО – БНД“, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, с ЕГН …, с адрес …, в качеството му на председател на партия „ВМРО – БНД“, със седалище и адрес на управление - гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 5, в нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – АУАН № 5-ЕП от 3 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за маловажен, неправилен и незаконосъобразен.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Красимир Дончев Каракачанов, с ЕГН …, с адрес …, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БНД“, ЕИК 130451348, със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Възраждане, ул. „Пиротска“ № 5, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. второ ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения